Historie obce Kamenec u Poličky

Kronika obce Kamenec u Poličky
Historie Machova mlýna - dnes Truhlářství Boštík čp. 59

Stručný přehled historie obce Kamenec u Poličky

Založení obce souvisí patrně se založením města Poličky Přemyslem Otakarem II. roku 1265. První písemná zmínka o Kamenci je z roku 1474, kdy poličští měšťané koupili zdejší rychtářství. Rychta byla uprostřed obce naproti nynějšímu obecnímu úřadu v domě č. 82 u Sedliských.
O osadě Jelínek je zmínka v roce 1713, kdy hrabě z Hohenembsu, majitel panství bysterského, vymáhal v Poličce zaražení práva šenku v chalupě na Jelínku, protože má šenk v Korouhvi. Přes Jelínek tehdy vedla silnice z Poličky do Korouhve, později byla postavena nová silnice přes Bořiny.
Roku 1785 byl zrušen Vosmekovský dvůr a rozdělen jednotlivým hospodářům (lhotníkům) do dědičného nájmu. Tak vznikla obec Nová Kamenec. Do roku 1873 byly obě obce - Stará i Nová Kamenec i osada Jelínek spojené se Sádkem.
V roce 1910 bylo ve Staré Kamenci 572 obyvatel, v Nové Kamenci 185 obyvatel a na Jelínku 30. Z toho bylo 708 katolíků a 79 evangelíků.
V roce 1923 se Stará a Nová Kamenec spojily v jednu obec a bylo provedeno přečíslování domů a sloučení jmění a dluhů dosavadních osad. Správu obce obstarával 15ti členný výbor, který ze svého středu volil starostu a 3 - 4 radní.
V roce 1956 byla postavena nová budova obecního úřadu s požární zbrojnicí. V budově je také obecní knihovna, kde je v současnosti asi 2,5 tis. svazků.
Obec Kamenec byla v roce 1899 přifařena farnímu kostelu v Sádku, do té doby patřily obce k děkanství Poličskému. Na stavbu fary se od roku 1864 sbíraly v Sádku a Kamenci dobrovolné dary. V roce l892 se začala stavět a v roce 1893 byla dostavěna. Prvním farářem tu byl Jan Mikán, který po dvou měsících zemřel na tuberkulózu. První kostel v Sádku byl vystavěn asi koncem 15. století. Byl dřevěný, jen zvonice byla zděná. Dokladem o době stavby je latinský nápis na zvonu Léta páně 1497 tento zvon jest ulit ku cti Boží od mistra Ondřeje. Na druhém zvonu byl letopočet 1516, ten ale byl zrekvírován vojenskou správou stejně jako umíráček z roku 1780. Další zvon je z roku 1557.
Také školu má obec společnou se Sádkem. První škola byla v chalupě č. 49 pod kostelem, ve které se vyučovalo do roku 1792. První zmínka o učiteli je z roku 1717, byl to Markus Jílek - vyučený kovář. Působil zde 24 roků. Po něm nastupil Karel Kudla a dalším učitelem byl tkadlec František Krejčí. V letech 1878 - 79 obce společně postavily novou školu nákladem 14 tisíc zlatých, později byla rozšířena na trojtřídní.
Na místě nynější tírny byl městem Poličkou postaven v roce 1710 pivovar. Při něm byla též maštal pro císařské hřebce. Do roku 1796 spravovalo pivovar měšťanstvo samo, pak byl pronajat. Pivovar vyhořel a v roce 1799 opět vystavěn. Od roku 1883 se tu už pivo nevařilo. V roce 1902 zde zřídili manželé Buchtovi tkalcovnu a přádelnu, v roce 1914 továrna vyhořela se všemi stroji a zásobami. Později převzala továrnu firma ČEMOLEN Humpolec a zřídila zde tírnu lnu. Od roku 1995 je továrna prázdná.
Čerpáno z Pamětní knihy obce, která je vedena od roku l922.