Rozpočet obce pro rok 2003

parag. pol. PŘIJMY tis. Kč
1111 Daň z přijmu fyzických osob ze závislé činnosti 750,-
1112 Daň z přijmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 200,-
1113 Daň fyzických osob z kapitálu 40,-
1121 Daň z příjmu právnických osob 620,-
1211 Daň z přidané hodnoty 980,-
1361 Správní poplatky 0,5
1337 Poplatek za komunální odpad 114,-
1341 Poplatek ze psů 7,-
1511 Daň z nemovitostí 683,-
4111 Neinvestiční přijaté dotace na státní správu 6,3
4116 Ostatní neinv. dotace ze st. rozpočtu 60,-
2411 Splátka půjčky od podnikatelů - fyzických osob 18,-
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5,-
2140 2132 Vnitřní obchod, služby 24,-
3419 2111 Tělovýchovná činnost 1,-
3369 2310 Prodej nepotřebného materiálu 3,-
6310 2141 Úroky z vkladů 20,-
8111 Zůstatek z minulých let 3 030,7
C e l k e m 6 562,5
parag. pol. VÝDAJE tis. Kč
2140 Údržba budovy prodejny a pohostinství 25,4
2212 Místní komunikace - opravy a zimní údržba 230,04
2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na autobusy 23,13
2321 Odvádění odpadních vod 80,-
2339 5166 Znalecký posudek na cenu pozemku 1,05
3113 Základní školy 300,-
3319 5112 Záležitosti kultury - kronika 1,-
3329 Záležitosti památek - pomník padlých (nové oplocení) 20,-
3399 Záležitosti kultury a církví - životní jubilea 12,-
3419 Tělovýchovná činnost - údržba areálu Pod lipou 20,-
3619 5169 Rozvoj bydlení - zaměření stavebních parcel 10,-
3631 Veřejné osvětlení - opravy a el. energie 70,-
3633 5141 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - úrok z půjčky 5,-
3635 5166 Územní plánování - územní plán obce 53,-
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 145,-
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - veř. prospěš. práce 100,-
4319 5223 Neinvestiční dotace - Charita 2,6
4339 5499 Příspěvek při narození dítěte 20,-
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 30,-
6112 Odměny, pojistné a ost. výdaje zastupitelstva obce 570,-
6171 5011 Platy zaměstnanců 81,5
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5,-
6171 503 Pojištění sociální a zdravotní 27,3
6171 513 Drobný invest. a neinvestiční materiál, tisk, sbírky zákonů 222,-
6171 5154 Voda 0,5
6171 5154 Elektrická energie 26,-
6171 516 Služby pošt, telekomunikací, pojištění majetku 59,-
6171 5171 Opravy 2,-
6171 5361 Neinvestiční transfery obcím, kolky 1,-
6171 6121 Budovy, stavby - přestavba budovy OÚ 4 100,-
6171 6412 Půjčené prostředky podnikatelům - fyzické osoby 100,-
8124 Splátka dlouhodobých úvěrů 219,98
C e l k e m 6 562,5